image

วัดเจดีย์เหลี่ยม

ประวัติความสำคัญ จากหลักฐานด้านเอกสารตำนานและพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ว่า แต่เดิมชื่อวัดกู่คำ  กู่ หมายถึง พระเจดีย์  คำ หมายถึง ทองคำ ที่พญามังรายปฐมกษัตริย์ของแคว้นล้านนาทรงโปรดให้ก่อสร้างสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๑ ตามข้อความในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ และพงศาวดารโยนกตรงกันดังนี้...
ดูเพิ่ม

image

วัดช้างค้ำ

ประวัติความสำคัญ ปัจจุบันเชื่อกันว่า วัดช้างค้ำนี้เป็นวัดๆเดียวกับวัดกานโถม ตามที่ได้กล่าวถึงในเอกสารประเภทตำนาน-พงศาวดาร และเรื่องเล่าขานในท้องถิ่น ก่อสร้างในระยะที่พญามังรายประทับและปกครองแคว้นล้านนาอยู่ที่เวียงกุมกาม โดยโปรดให้นายช่างประจำราชสำนักที่ชื่อกานโถม ไปปรุงเครื่องไม้จากเมืองเชียงแสน...
ดูเพิ่ม

image

วัดธาตุขาว

ที่ตั้ง อยู่ทางทิศใต้วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) ในเส้นทางผ่านทางเข้าวัดพญามังราย-พระเจ้าองค์ดำมาทางใต้ ในเขตพื้นที่ทางด้านตะวันตกของเวียงกุมกาม สภาพปัจจุบันเป็นวัดร้าง และขึ้นบัญชีเป็นวัดร้างของกรมการศาสนา สภาพแวดล้อมทั่วไปแวดล้อมด้วยสวนลำไยของเอกชน มีถนนบุญรักษ์สายใหม่ตัดผ่านด้านหน้าวัด...
ดูเพิ่ม

image

วัดปู่เปี้ย

ที่ตั้ง อยู่ห่างจากวัดธาตุขาว(ร้าง) ออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพเป็นวัดร้างที่สิ่งก่อสร้างโดยทั่วไปพังทลายเหลือหลักฐานเฉพาะในส่วนฐานตอนล่าง ยกเว้นพระเจดีย์ที่ยังคงรูปทรงส่วนใหญ่อยู่ สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสวนลำไยของเอกชน และบ้านเรือนเขตที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ห่างออกมา ด้านตะวันตกของวัดติดแนวลำเหมืองทราย...
ดูเพิ่ม

image

วัดอีค่าง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ห่างจากวัดปู่เปี้ยออกมาทางทิศตะวันออก ระยะห่างกันประมาณ ๒๕๐ เมตร สถานภาพเป็นวัดร้างในบัญชีของกรมการศาสนา แวดล้อมด้วยเขตที่ดินของเอกชน  บริเวณวัดก่อนเข้าดำเนินงานขุดแต่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ สภาพเป็นป่ารกชัฏมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเจริญเติบโตหนาแน่น หลังจากดำเนินการขุดแต่ง-บูรณะแล้วเสร็จ...
ดูเพิ่ม

image

วัดหนานช้าง

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สวนลำไยของเอกชน ระหว่างกลางกลุ่มโบราณสถาน วัดพระเจ้าองค์ดำ(ร้าง) วัดปู่เปี้ย(ร้าง) วัดธาตุขาว(ร้าง) และวัดอีค่าง(ร้าง) ในระยะที่ผ่านมา กรมศิลปากรใช้เงินงบประมาณชื้อที่ดินบริเวณวัด พร้อมกับได้ดำเนินการขุดแต่ง-บูรณะโบราณสถาน ที่เป็นซากเหลืออาคารสิ่งก่อสร้างของวัดนี้ตั้งแต่ปี...
ดูเพิ่ม

 
Facebook Twitter Google Email

SOCIAL SHARE!